www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Konstrukce
 
 
Volba hnacího válečkového řetězu
 
Při konstrukci řetězového převodu a volbě řetězu je nutné přihlédnout k zásadám, uvedeným níže:
 • Řetěz, hřídele a ložiska převodu dostatečně dimenzovat. Je nutné dosáhnout souososti kol a zabránit kmitání řetězů.
 • Vyřešit při konstrukci převodu účinný mazací systém, pokud možno takový, který nevyžaduje stálou péči obsluhy (řetěz v olejové lázni, nebo mazání olejovou mlhou)
 • Řetězová kola umístit co nejblíže k ložiskům hřídelí. Tím dojde k zmenšení tlaku v ložiskách a sníží se na minimum kmitání řetězových kol, zaviněné nepřesností ve výrobě.
 • Nejmenší počet zubů u malého řetězového kola má být 17 zubů. Při menších počtech zubů se podstatně zvyšuje ohyb řetězu a nepříznivě se projevuje vliv řetězového kola na životnost a hlučnost řetězu.
 • U velkého řetězového kola nepřekročit při běžných převodech 120 zubů.
 • Pokud je použito u převodu napínacího kola, je nutné použít takové, které má lichý počet zubů. Nejlépe se osvědčila napínací řetězová kola se 13 zuby.
 • Je nutné přesně dodržovat rozměry řetězových kol, zejména správné tvary zubů s minimálními výrobními úchylkami.
 • Tažnou větev řetězu je vhodné při konstrukci volit vždy nahoře, aby se zlepšila kinematika řetězu.
 • Úměrně s velikostí obvodové rychlosti řetězu volit rozteč použitého řetězu. Pro vysoké obvodové rychlosti je vhodný víceřadý řetěz s malou roztečí.
 • K dosažení rovnoměrného opotřebení řetězu, pokud to konstrukce dovoluje, používat malé řetězové kolo s lichým počtem zubů.
Druh zatížení
Při volbě řetězu je třeba vzít v úvahu i způsob namáhání v provozu a denní provozní dobu. V celé řadě zařízení nejsou řetězy vystaveny klidnému tahu, ale jsou namáhány rázy. Jako příklad je možno uvést dieselové motory, válcovací stolice, pístové pumpy, bagry, zdvihadla atd.. V tomto případě je třeba zvětšit sílu stanovenou z přenášeného výkonu koeficientem nárazu (1,1 až 1,4) podle druhu provozu a teprve tuto sílu pak uvažovat v dalších výpočtech řetězu.

Rovněž nepřetržitý provoz zařízení tj. 24 hodin denně zvyšuje nároky na řetěz a dovolená namáhání je třeba dále snížit. Do výpočtu zavádíme tento vliv opět koeficientem (cca 1,2), kterým násobíme přenášenou sílu. Pro výpočet řetězu jsou oba koeficienty sloučeny a jsou uvedeny v tabulkách ve výpočtové části.

Převodový poměr
Převodový poměr nemá být větší nežli 8 až 9 u řetězů s malou roztečí a ne větší nežli 6 až 7 u řetězů s větší roztečí. Ve zvláštních případech mohou být převody provedeny i s větším převodovým poměrem. Tyto převody vyvolávají však následkem  častějšího záběhu řetězu s pastorkem snížení životnosti řetězu. Příznivé podmínky jsou u převodů s poměrem i = cca 3 a když počet zubů hnacího kola z1, je volen tak, aby velké hnané kolo mělo počet zubů z2 = 60 až 70.

V případě, že velké řetězové kolo má podstatně větší počet zubů nežli 60 - 70, je životnost řetězu menší, protože i méně vytažený (prodloužený) řetěz nemá dokonalý záběr s tak velkým počtem zubů (počet zubů v záběru odpovídá úhlu opásání), což má za následek rovněž neklidný chod řetězu. Takový řetěz musí být vyměněn, je však ještě použitelný v převodech s řetězovými koly o menším počtu zubů. Řetězové převody do rychla jsou nepříznivé. V těchto případech nesmí převodový poměr být příliš veliký a malé (hnané) kolo musí míti nejméně 25 zubů, po případě i více, zvláště u rychloběžných převodů.

Osová vzdálenost, délka řetězu a řešení převodu
Při dané rozteči, daném počtu zubů řetězových kol musí být osová vzdálenost taková, aby délka řetězu představovala celý počet článků. K zamezení použití spojovacího článku se dál snažíme o to, aby řetěz měl sudý počet článků. Proto je účelné zjistit nejdříve počet článků řetězu a potom podle zaokrouhleného počtu vypočíst potřebnou osovou vzdálenost.

Pro normální provozní podmínky má být osová vzdálenost čtyřiceti násobkem rozteče řetězu. V krajním případě je možno osovou vzdálenost volit tak malou, že se řetězová kola svými zuby skoro dotýkají. To má samozřejmě podstatný vliv na životnost řetězu, jelikož řetěz je s řetězovým kolem v častějším záběru. Osová vzdálenost může být také větší než čtyřiceti násobek rozteče. V tomto případě musíme počítat s účinkem větší váhy řetězu na zatížení ložisek. Dále je nutné použít ozubených nosných kladek k váhovému odlehčení řetězu. Toto opatření je nutné, jakmile je volná větev řetězu delší než 1,5 m. Při krátkých řetězech, malém počtu zubů řetězových kol a velkých obvodových rychlostech může nastat značné zahřátí řetězu.

V tomto případě musí být řetěz mazán vhodným mazadlem, jinak může nastat znehodnocení řetězu. Maximálně přípustná osová vzdálenost je stonásobek rozteče řetězu. K vyrovnání prodloužení řetězu při jeho záběru je nutné zajistit přestavitelnost hřídelí řetězových kol. Toto je rovněž nutné k snížení napětí již opotřebených řetězů. V případech, kdy z konstrukčních důvodů není možná přestavitelnost hřídelí, musí být do volné větve řetězu zabudována napínací kladka s rozsahem napínání minimálně dvě rozteče. Při tomto řešení je možno upustit od lomených článků, neboť jejich použitím se snižuje dovolené namáhání o cca 20% přípustného zatížení řetězu. Hřídele musí být tak dimenzovány, aby nedocházelo k jejich kmitání.

V těžkém provozu nelze použít letmé uložení řetězových kol. Hřídele musí být montovány souose a nesmí být příčinou vzniku odstředivé síly. Nejlepší řešení řetězového převodu je takové, kde spojnice středů řetězových kol svírá s horizontální rovinou úhel 60°.

Správně řešené převodyMéně vhodné řešení převodůNevhodně řešené převodySprávná montáž řetězu
Kloubové řetězy jsou všeobecně spojovány pomocí spojovacích článků. Podle možnosti se používají větve řetězů s lichým počtem článků, čímž dochází k tomu, že jejich začátek a konec je ukončen vnitřním článkem. V tomto případě je možno tyto řetězy spojit přímým spojovacím článkem. Péro spojovacího článku musí být montováno ve směru pohybu řetězu (viz obr. 2). Řetěz se sudým počtem článků vyžaduje použití lomeného spojovacího článku.

Při konstrukci řetězového převodu je nutné, aby horní větev řetězu byla tažná a spodní větev volná. Řetěz nemá být nikdy příliš napjat, nýbrž musí mít malý průvěs. Příliš napnuté řetězy se v provozu zahřívají a vyvolávají neklidný chod a vzniká možnost jejich spadnutí z řetězových kol.

Správný průvěs řetězu je zobrazen na obr.1. Rovněž je nutno zabránit tomu, aby se montoval nový řetěz na opotřebovaná řetězová kola. Při výměně opotřebovaných řetězových kol je nutné přezkoušet ozubení nových kol s novým řetězem, aby se zjistilo zda se řetěz lehce odvaluje ze zubů řetězových kol.

Po montáži nového řetězu se doporučuje několikadenní záběh řetězu. Po záběhu se stabilizuje délka řetězu. Maximální prodloužení řetězu je možné o 2%. Při rychloběžných řetězech jen 1%.
Správný průhyb řetězu x (mm) - obr. 1osová vzdálenost a (mm) 100 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
průhyb x 3 11 23 36 49 61 74 87 105 112 125
Směr pohybu řetězu - obr. 2Nový řetěz
U nového řetězu před montáží do převodu sledujeme kontrolou délky přesnost jeho provedení.
Při měření dodržujeme tyto zásady :
- měříme v délce 50 článků suchého (odkonzervovaného) řetězu na rovné podložce
- řetěz napneme předepsaným zatížením. Hodnota napínacího zatížení se vypočte jako násobek druhé mocniny rozteče řetězu a koeficientu 0,8 u jednořadých, 1,5 u dvouřadých a 2,2 u třířadých řetězů.
Hodnoty rozteče dosazujeme v mm a vypočítáme zatížení v N.

Dovolená úchylka měrné délky je + 0,15% 50násobku tabulkové hodnoty rozteče.

Řetěz v provozu
U řetězu v provozu měříme jeho protažení, které nesmí přesáhnout dovolenou mez (+2%), aby se zabránilo nadměrnému opotřebení řetězových kol a to následujícím způsobem:
- řetěz položíme na rovnou podložku a ocelovým pravítkem změříme jeho délku
- od naměřené hodnoty odečteme tabulkovou hodnotu téhož počtu roztečí
- rozdíl délek nesmí přesahovat 2% celkové délky téhož počtu článků nového řetězu.

Měření si usnadníme pokud měříme počet 50 nebo 100 článků. Zde může činit protažení u 50článkového úseku jednu rozteč, u 100 článkového úseku dvě rozteče (maximálně).

Údržba válečkových řetězů
K dosažení dlouhé životnosti je bezpodmínečně nutné řetěz pravidelně a náležitě udržovat. Tato zásada platí zvláště pro volně běžící řetězové převody, to znamená pro převody, které nejsou chráněny uzavřeným krytem proti vnějším vlivům jako je voda, prach atd.. Délku životnosti zabezpečuje dokonalé mazání a pravidelná údržba v závislosti počtu pracovních hodin zařízení a řetězového převodu. Způsob mazání během provozní doby je většinou dán konstrukcí řetězového převodu a platí pro něj následující zásady:
 • a) při rychlosti až do 3 m/sec. je dostačující občasné ruční mazání olejničkou, kartáčkem nebo kapací maznicí cca 4 až 12 kapek za minutu
 • b) při rychlosti až do 7 m/sec. mazání kapací maznicí cca 20 kapek za minutu nebo mazání s olejovou lázní
 • c) při rychlosti do 12 m/sec. tlakové mazání tryskami na větev řetězu
 • d) při rychlosti nad 12 m/sec. mazání olejovou mlhou

Nejlepší způsob mazání je v olejové lázni, neboť tento způsob dává jistotu provozní spolehlivosti. Použití tohoto způsobu mazání předpokládá však splnění některých podmínek:
 • řetěz nemá být v lázni velmi ponořen, aby se zabránilo ohřívání řetězu a vyššímu odporu proti pohybu
 • musíme používat řídký olej s velkou smáčivostí (viskosita 4-5°E), aby všechny díly a řetězová kola byly pokryty olejovým filmem. Tím dojde ke snížení opotřebení řetězu i řetězových kol.

K zabránění odstřikování oleje po pracovišti, vnikání cizích těles do řetězového převodu musí být každý převod opatřen vhodným krytem.

K největšímu opotřebení dochází na kluzných plochách řetězového článku tj. mezi čepy, pouzdry, válečky a na pracovních plochách ozubení řetězových kol. Jednotlivé díly řetězu jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů. Díly po tepelném zpracování získají na povrchu tvrdou vrstvu, která je odolná proti opotřebení. Pracovní plochy jednotlivých dílů řetězu a řetězových kol se snažíme udržovat čisté a ošetřovat je mazáním. Jelikož kluzné plochy řetězu se nacházejí uvnitř jednotlivých článků, jejich čištění se může provádět pouze praním řetězu v lázni.
Při údržbě řetězu (kromě řetězů, které běží v lázni) dodržujeme následující postup:
 • řetězy promýváme v petroleji, benzínu nebo trichlorethylenu a usazeniny na vnějších plochách řetězu čistíme tvrdým kartáčem. Totéž provádíme u řetězových kol
 • takto očištěný řetěz ponoříme na 24 hodin do petrolejové lázně, aby se tvrdé usazeniny rozpustily i uvnitř článků
 • řetěz promýváme dále v benzinu, nebo trichlorethylenu tak, že pohybujeme řetězem v lázni, aby se vyplavily nečistoty z pouzder a válečků
 • řetěz vyjmeme z lázně a zkontrolujeme jeho stav. Jakmile při pohybu řetězu slyšíme vrzání (v důsledku toho, že dochází k tření mezi nečistotami a vnitřními plochami pouzder a válečků) pokračujeme dále v promývání, až je řetěz naprosto čistý
 • po dokonalém očištění opět prohlédneme řetěz a díly, které jsou poškozeny vyměníme
 • pro mazání řetězu si připravíme lázeň s rozpuštěným pevným mazadlem. Lázeň má mít teplotu 80°C. Roztavené mazadlo po ztuhnutí zaručuje přilnutí mazadla na třecích plochách řetězu. Rovněž nedochází k rozstřikování mazadla tím, že se řetěz v provozu zahřeje.
 • při mazání řetězu v lázni se musí s řetězem pohybovat, aby se vytlačil vzduch ze všech ploch a dutin, a tím se umožnilo vniknutí mazadla dovnitř článku. Mazání ukončíme až přestanou na povrchu lázně vznikat vzduchové bubliny.
 • potom vyjmeme řetěz z lázně ven, aby mohl zchladnout
 • na očištěná řetězová kola montujeme řetěz ve stejné délce, jaká byla před demontáží
 • nový řetěz nikdy nemontujeme na opotřebená řetězová kola, protože se v tomto případě brzy opotřebí !!!

Výpočet řetězu s ohledem na jeho životnost
U řetězových převodů se jejich maximální přípustné provozní zatížení určuje s ohledem opotřebení řetězových článků a s tím spojené vytažení (prodloužení) řetězu. Toto prodloužení nemá při rovnoměrném opotřebení a průměrném počtu zubů přesáhnout 2% základní délky řetězu (rozteč x počet článků) za předpokladu, že existuje možnost stálého napnutí řetězu.

Následující výpočtové podklady pro volbu řetězu (s ohledem na jeho maximální životnost) budou platit jen tehdy, nebude-li na řetěz působit žádné dynamické namáhání. (např. chvění volné či tažné větve, chvění celého převodu ap.).
Výpočet řetězu s ohledem na jeho životnost

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz